Sunrise 4-5-13 by Prakash Bhikha
Sunrise 4-5-13, a photo by Prakash Bhikha on Flickr.